Stichting

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het handhaven en waar mogelijk verhogen van het niveau van voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn in het kerkdorp Reusel, een en ander in de ruimste zin des woords.

De gemeentelijke beleidsdoelstellingen waaraan de activiteiten bijdragen van de stichting zijn o.a.: handhaven c.q. versterken van de sociale samenhang in de dorpen, bevorderen van een gezonde levensstijl, voorkomen van maatschappelijke uitval en sociaal isolement, stimuleren en bevorderen van de verantwoordelijkheid voor de eigen zorg- en ondersteuningsbehoefte van anderen, bevorderen van de sociale participatie op basis van actief burgerschap en zelfwerkzaamheid, stimuleren van jongeren om ontwikkelingskansen te benutten.

Het resultaat dat door middel van de activiteiten wordt nagestreefd, is te voorzien in een behoefte op gebied van zorg en welzijn, bij de inwoners van de kern Reusel. Dit kan diverse leeftijdsgroepen en thema’s betreffen, maar is altijd gericht op het welbevinden van de inwoners.

Doelgroep

De doelgroep varieert per activiteit. In feiten behoort de gehele gemeenschap tot de doelgroep. Het accent ligt echter op de eenzame ouderen.

Organisatie

De stichting wordt bestuurd door het bestuur dat geheel uit vrijwilligers bestaat. De activiteiten worden verricht door verschillende werkgroepen bemenst door een 30-tal vrijwilligers. Voor zover gewenst worden de vrijwilligers opgeleid en getraind.

De volgende werkgroepen worden onderscheiden: